Đọc Truyện Ngôn Tình Online Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục

software defined radio các bài hướng dẫn và thông tin về xử lý sóng vô tuyến sử dụng software defined radio, SDR, các liên kết về công nghệ, ứng dụng sdr trong đời sống và kỹ thuật quân sự JTRS (Joint Tactical Radio System)

hướng dẫn hack gpshack gsm sử dụng phần cứng SDR

mua màn chiếu apollo giá rẻ chuyên cung cấp màn chiếu apollo giá rẻ

Trang chủ

Hotline: 0904 806 840

skype yahoo

Thay đổi thang điểm lựa chọn đối với lao động trình độ cao, doanh nhân, nhà đầu tư và lao động tự do

Thay đổi thang điểm lựa chọn đối với lao động trình độ cao, doanh nhân, nhà đầu tư và lao động tự do

  • Các điều chỉnh đã được thực hiện liên quan đến thang điểm lựa chọn các đương đơn lao động trình độ cao, doanh nhân, nhà đầu tư và lao động tự do. Những điều chỉnh này ảnh hưởng đến tất cả các đơn đã nhận tính từ ngày 30/12/2014 cũng như các đơn đã nhận trước ngày này nhưng việc xem xét sơ bộ hồ sơ chưa bắt đầu.

    Đối với tiêu chí “trình độ học vấn”, từ nay trình độ học vấn sẽ là 14 điểm cho các đương đơn chính có bằng Tiến sĩ. Như vậy Bộ sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của các đương đơn có tri thức cao cần thiết cho sự phát triển của Québec.

    Đơn của vợ/chồng đương đơn được nộp theo chương trình lao động trình độ cao, lao động tự do, sẽ được cộng thêm 1 điểm cho các đương đơn có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

    Hơn nữa, điểm dành cho đương đơn có lời mời làm việc hợp lệ tại vùng thành phố Montréal tăng thêm 2 điểm, từ 6 lên 8 điểm. Những người nhập cư có lời mời làm việc hợp lệ hội nhập nhanh hơn vào thị trường lao động Québec.

    Nguồn: Québec Immigration